QUÈ ÉS EL CEB?

La plataforma RESSÒ-Sant Muç es planteja com a projecte pilot per implementar el primer Centre d’Energia de Barri a la ciutat de Rubí, impulsat per l’Associació re (accció) RESSÒ i Rubí Brilla.

El Centre d’Energia de Barri RESSÒ-Sant Muç és una plataforma que aglutina ciutadans, administració pública, universitat i empreses amb l’objectiu de promoure la transició energètica a escala de barri a partir d’iniciatives col·laboratives que garanteixin la implicació activa de la ciutadania en la regeneració urbana, social i energètica local. .

OBJECTIUS

-Promoure accions de millora del barri que tinguin un impacte quantificable en la millora de la vida quotidiana dels seus habitants en termes econòmics, socials i mediambientals.  

– Facilitar rehabilitacions energètiques en l’àmbit domèstic, impulsant i acompanyant propostes de millora dels habitatges del barri i acostant als usuaris les eines necessàries per a fer possible la seva execució.

– Detectar i reduïr casos de pobresa energètica, mitjançant la identificació de llars vulnerables, l’impuls d’iniciatives de sensibilització, de suport i acompanyament legal i tècnic.

– Fomentar un canvi d’hàbits envers l’ús eficient dels recursos locals, implicant tant la ciutadania com l’administració en la conscienciació i l’aprenentatge per un barri més sostenible.

– Estimular nous models de governança del territori, mitjançant un espai inclusiu de participació que posi a l’abast de la ciutadania la informació i les eines necessàries per participar activament en la presa de decisions per la millora del seu barri.

– Integració oferta i demanda en el sector de la rehabilitació a través d’un operador local que integri ciutadania, empreses, administració i universitat, i que permeti adaptar els serveis disponibles a les necessitats concretes. 

– Implementar models de finançament alternatiu i economia circular que fomenti un model econòmic més sostenible, més respectuós amb la societat i fent un ús responsable dels recursos disponibles. 

ÀMBITS DE TREBALL

HABITATGE: Contempla diverses qüestions relacionades amb l’habitatge: l’energia consumida durant l’ús de l’edifici  per cobrir la demanda de calor, fred i electricitat, l’energia consumida per la seva construcció, habitabilitat i confort, accés a l’habitatge i pobresa energètica.

L’objectiu estratègic d’aquest àmbit es centra en la rehabilitació energètica del parc edificat com a eina clau per superar les problemàtiques energètiques i socials imposades pel context urbà actual,  replantejant models alternatius d’accés més justos i assequibles. 

MOBILITAT: L’objectiu estratègic passa per promoure una mobilitat més sostenible i saludable que millori la qualitat de vida del la ciutadania: reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat, reduir el temps i diners invertits, prioritzar la mobilitat peatonal i en bicicleta, i fomentar models alternatius, més eficients i menys contaminants.

RECURSOS I RESIDUS: Es centra en l’estudi dels recursos energètics, hídrics, materials i alimentaris associats al model urbà del barri, així com també dels residus que genera.

L’objectiu estratègic d’aquest àmbit parteix de l’aproximació al tancament dels cicles naturals, mitjançant l’aprofitament dels recursos locals, reduint la importació de matèria i energia, i l’exportació de residus a l’entorn, promovent-ne un ús concient i responsable. 

SOCIOECONÒMIC: Es centra en l’estudi dels factors socials i econòmics del barri: cohesió social -mixticitat i interacció-, dret a l’habitatge, pobresa energètica, xarxes d’economia local i ajuda mútua. L’objectiu estratègic passa per enfortir les xarxes col·laboratives com a punt de partida per un projecte col·lectiu de barri, reforçant els llaços comunitaris per una economia social i solidària mitjançant la participació i la corresponsabilitat.

SERVEIS I FUNCIONS

observatori del barri 

Des de l’observatori, es formula una diagnosi exhaustiva del barri, a partir de la qual aproximar-se a la complexitat del barri de forma integrada. Incorpora la participació i la interacció de tots els agents implicats i permet quantificar el cost del seu model urbà en termes mediambientals, econòmics i socials, així com també, detectar-ne les principals problemàtiques del barri i les possibles oportunitats de millora. 

conscienciació/formació/informació

Amb l’objectiu de promoure una nova cultura mediambiental i fomentar un canvi d’hàbits envers l’ús dels recursos disponibles, des del CEB es dinamitzen diferents activitats de sensibilització, formació, intercanvi i experimentació. Es posen a la disposició de la ciutadania eines pràctiques per poder prendre decisions de forma autònoma per la millora del seu hàbitat, i els coneixements necessaris per implementar les estratègies més ajustades a les seves necessitats. 

suport tècnic / econòmic / legal

El CEB és un punt d’informació i assistència al ciutadà,  tant de forma col·lectiva com també personalitzada, per facilitar iniciatives de millora de l’habitabilitat, de l’eficiència energètica i l’aprofitament de recursos des de l’escala de barri a l’àmbit domèstic. Posa a la disposició de la ciutadania tota la informació dels recursos -tècnics, econòmics i legals- disponibles, mitjançant un servei obert a tot el barri.

acció cooperativa: 

Per tal de fomentar l’apoderament de la ciutadania el CEB proposa l’acció cooperativa com a eina participativa per impulsar la regeneració del barri.

El funcionament es planteja a partir de diferents grups de treball integrats pels diferents agents, amb l’objectiu principal de proposar, articular i executar accions concretes per la millora del barri, a partir de les problemàtiques i oportunitats detectades a la diagnosi. Es fomenta la proactivitat i creativitat de la ciutadania mitjançant l’experiència i l’acció real -’learning by doing’-, així com també el treball en equip.