EL PROTOTIP RESSÒ

CEB de Sant Muç desenvolupa la seva activitat al prototip RESSÒ; un espai col·lectiu de barri, dissenyat per ser energèticament autosuficient. Ofereix confort gratuït als seus usuaris mitjançant sistemes bioclamàtics passius, fent la funció de refugi i alhora

RESSÒ: UN ESPAI COL·LECTIU AUTOSUFICIENT

Estratègia: el disseny de l’espai garanteix la màxima funcionalitat, la seva autoconstrucció i la possibilitat de reconfiguració constant en funció dels requeriments, a partir d’un sistema constructiu prefabricat, modular, en sec, a base  d’una  estructura  d’andamiatge. L’estructura configura un espai  perimetral  servidor, que centrifuga tots els elements  fixes com instal·lacions,  equipament i sanitaris, resolent tot un espai d’emmagatzematge,  que allibera un gran  espai  central  neutre,  compartimentable  segons  requeriments  privacitat  i  control  climàtic. La indeterminació de l’espai principal afavoreix la multiplicitat d’usos, i la seva apropiació segons les necessitats dels usuaris.

Estratègies bioclimàtiques: Les  estratègies  bioclimàtiques  proposades responen  a  l’objectiu  principal  d’aconseguir  el  màxim  nombre d’hores  de  confort  passiu. La  orientació del prototip i la compacitat del seu volum  garanteixen  la  màxima  exposició  solar  de  dues  de  les  quatre  façanes.  L’espai  interior  a  doble  alçada,  permet  la  irradiació  de  tota  la  superfície  de  la  solera  a  l’hivern,  la  il·luminació  natural  de  tot  l’espai,  i  la  possibilitat  d’augmentar  la  superfíe  útil  amb  una  planta  altell.

Es dissenya una envolupant eficient, ben aïllat tèrmicament i amb un elevat control solar a les façanes SE i SO, on es maximitzen els  elements  de  captació  solar, mentre que a les façanes NE i NO, es minimitzen les obertures.  El sistema  de les façanes  captadores  a  partir  d’una  doble  pell  de  policarbonat,  dóna resposta al control solar durant tot l’any. A l’hivern, fa la  funció de coixí  tèrmic  i  preescalfa  l’aire  entrant,  i  a l’estiu, funciona com  a  xemeneia  solar  per  incrementar  l’eficiència  de  la  ventilació. La  inèrcia  tèrmica  concentrada  a  la  solera de plaques prefabricades de formigó   amorteix  l’excés  d’energia, retardant la pèrdua de calor a l’hivern i absorvint l’excés de calor a l’estiu.  

Sistemes actius: El prototip és energèticament autosuficient. Un sistema de plaques fotovoltaiques i bateries permeten el seu funcionament desconnectat de la xarxa elècrica. Els col·lectors termosolars garanteixen l’aigua calenta sanitària i activen  el  terra  radiant,  ampliant, a l’hivern,  les  hores  de  confort.

D'ON VE?

2012: El projecte RESSÒ neix l’any 2012 a l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), liderat per un equip d’estudiants d’arquitectura, com a resposta al concurs internacional Solar Decathlon Europe, celebrada a Versailles l’any 2014, centrat en la recerca, la innovació, el disseny i la construcció de projectes d’espais habitables energèticament autosuficients. L’equip proposa el prototip RESSÒ, un espai col·lectiu autosuficient que materialitza una estratègia de rehabilitació a escala de barri.

2014: La proposta presentada al concurs per l’equip RESSÒ respon  al context d’emergència econòmica, social i ecològica que planteja l’actual model de desenvolupament, basat en un creixement ilimitat i una dependència dels combustibles fòssils. La reproducció d’un parc d’habitatges ineficient, sobredimensionat, infrautilitzat i basat majoritàriament en el règim de propietat, juntament amb un model energètic obsolet,  agreugen cada dia més les dificultats d’accés a l’habitatge per una gran part de la població i augmenten els casos de llars en situació de pobresa energètica.

Al juny de 2014 es construeix el prototip a Versalles i competeix al concurs Solar Decathlon Europe, obtenint el 1er Premi d’Arquitectura, el 3er Premi d’Urbanisme i el 1er Premi d’Innovació.

2016: Finalment, l’edifici es torna a muntar per part dels mateixos estudiants al barri de sant Muç i s’inaugra com a espai veïnal i Centre d’Energia de Barri de Sant Muç. 

Acabat el concurs, el prototip es desmonta i es guarda a un magatzem per ser construït en un futur al Barri de Sant Muç com a un Centre de Barri

Podeu trobar més informació sobre el projecte ressò al web: http://www.resso.upc.edu/